Koordination

FAGLIGE BESØG programlægning

Programlægning af ”technical visits” (faglige-, studiemæssige- eller tekniskebesøg) er et spændende område. Mit sprogkendskab kombineret med viden om og forståelse for det danske samfund gør det muligt, at jeg kan sammensætte udbytterige besøgsprogrammer for delegationer og studiebesøg.

Japan har en tusindårig tradition for officielle udsendelse af forskere og studiegrupper til udlandet. Allerede i år 630 sendte Japans kejserlige styre udsendinge til Tang Dynastiet for at lære af det daværende Kinas politik, samfundssystemer og kultur.

I de senere år har japanerne besøgt Danmark bl.a. for at lære af eller forske i dansk viden eller erfaringer. Der er mange områder, som har tiltrukket professionel japansk opmærksomhed – ældrepleje, vedvarende energi, landbrug, digitalisering, byplanlægning/byudvikling, design, arkitektur m.m.  I den følgende kan jeg beskrive følgende to eksemplarer:

Ældrepleje

Traditionen for at rejse udlands på studierejser lever videre i bedste velgående. Især op til år 1997, hvor Japan implementerede en ny lov om ældrepleje, kom hundreder af delegationer især til Danmark og Tyskland fra forskningsinstitutioner, universiteter, amter, kommuner og staten. De besøgte også de private dele af danske leverandører af hjemmepleje, tekniske hjælpemidler, m.v. De besøgende var sædvanligvis meget velforberedte, og der blev stilledt mange relevante spørgsmål. Til sidst besluttede man at indføre plejesystem baseret på den tyske model (forsikringsmodel) i stedet for den danske skattefinansierede model.

Imidlertid fortsætter strømmen af japanske studie-delegationer inden for ældre- og handicapsektorer, da Japan har verdens hurtigst voksende andel af ældrebefolkning. Jeg har leveret et stort antal af programmer for japanske besøgende – og ofte ledsaget dem som tolk. Besøgsmål omfatter plejefaciliteter, tekniske hjælpemidler, genoptræning, hjemmepleje, madudbringning mv.

Vedvarende energi, Miljøbeskyttelse m.m.

11. marts 2011 – en af de datoer i alle japaneres liv, som de sent glemmer. Denne dag ramte det kæmpe jordskælv Fukushima området nord for Tokyo. Katastrofen medførte som bekendt også en tsunami som var højere end Rundetårn. Tsunamien beskadigede et kernekraftværk, og endnu i dag kæmper man stadig med radioaktiv forurening af området og havvandet. Man er ved at komme til erkendelse af, at kernekraftværker ikke er den mest egnede energiløsning for Japan.

Man søger derfor mange steder efter omlægning til alternative energikilder, og har fået øje på de danske vindmøller, fjernvarme, smart-grid for el-transmission m.v. Den høje energiudnyttelsesgrad fra affaldsbehandling i Danmark især i byområder skaber stor opmærksomhed. Biogas i landbrugsområder har også interesse.